СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Иновативно училище

 

Лого -Иновативно уилищеОбучение по финансова грамотност с интегрирано междупредметно взаимодействие
Това е иновацията, която ще се изучава през следващите три учебни години. Новият проект надгражда и развива успешно реализираната иновативна практика през последните три учебни години. В съдържателно отношение проектът включва иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, методите на преподаване, учебните планове и програми и пряко кореспондира с измеренията на компетентностния подход. Същността на проекта е смяна на фокуса в обучението: от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности да се решават проблеми чрез интегрирано междупредметно взаимодействие, практическа насоченост и ориентация към резултати, прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене.