СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“
Инициативата е в изпълнение на Дейност 9. „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители- работодатели-училище- местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици“.
Ученици и учители представиха на кандидат-гимназистите и на техните родители професията "Икономист".