СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Прием 5 клас

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 Утвърден план – прием:

 1. Брой паралелки: 3 /три/.
 2. Брой ученици в паралелка: 26 ученици.
 3. Класове, за които се предвижда ЦОУД – V-VII клас.

 

  График на дейностите за организиране на училищния план-прием за 2023/2024 учебна година:

 1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 22 – 26.06.2023 г.
 2. Обявяване на списъка на приетите ученици: 03.07.2023 г. в 17:00 ч.
 3. Записване на приетите ученици: 04 – 05.07.2023 г.
 4. Обявяване на свободните места след записване на приетите ученици: 06.07.2023 г.
 5.  Попълване на свободните места: до 31.08.2023 г.

  Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
 • Удостоверение за раждане – копие

  Критерии за подбор, в случай че постъпилите заявления са повече от обявените и/или свободните места:

 • Основни:
 1. Местоживеене на семейството в близост до училището - с най-кратко време и безопасен маршрут за придвижване до училището – 1 т.
 2. Други деца от семейството, които учат или са записани в училището през 2021/2022 учебна година. – 1 т.
 3. Дете с местоживеене в селище от община Враца, в което няма училище – 1 т.

Пояснение: Съгласно чл.53, ал.6 от ЗПУО това са с. Згориград, с. Костелево, с. Паволче.

 • Допълнителни:
 1. Дете, чиито родители работят в близост до училището – 1 т.

Пояснение: Обхваща районът по т.1 от основните критерии.

 1. Дете с увреждания над 50%/ с починал родител/родители – 1 т.

Пояснение: Приложени  удостоверяващи документи при подаване на заявлението.

 

Училището предоставя

 

 • образователно-възпитателни взаимодействия и условия за постигане на качествено образование, устойчиви образователни резултати и умения, личностно развитие и активно поведение
 • иновативна, позитивна, подкрепяща, мотивираща среда и възможности за изява на творческия потенциал
 • утвърдени педагогически специалисти, чиято основна характеристика са професионализъм, педагогическа компетентност, отговорност