СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

НП на МОН

НП на МОН – 2021/2022 учебна година

1

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

 

2

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

3

НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

4

НП „Без свободен час в училище”

 

5

НП  „Квалификация”

 

6

НП „Иновации в действие“

 

7

НП „Мотивирани учители“

 

8

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

 

9

НП „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“