СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Мисия и визия

МИСИЯ

СУ „Козма Тричков“ е образователна институция с утвърден престиж и авторитет, доказала себе си във времето. Училището подпомага учениците в процеса на тяхното индивидуално развитие и израстване в среда, предоставяща възможности и образователно пространство, където всеки може да намери себе си, да постигне и съпреживее ситуация на успех. В образователно-възпитателна среда и с прилагането на актуални и иновативни педагогически модели и решения - съвкупност от знания, умения и ценности ние отговаряме на нуждите на учениците и ги подготвяме да се справят с предизвикателствата на 21-ви век и да имат успешна житейска и професионална реализация. 

 

ВИЗИЯ

  • обучение в сигурна, здравословна и подкрепяща среда, реализирано чрез образователни традиции, иновативни педагогически решения и дигитално развитие;
  • формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална среда;
  • прилагане на иновативни подходи и практики в учебния процес и учене чрез интегрирано междупредметно взаимодействие, практическа насоченост на обучението и ориентация към резултати и умения;
  • насърчаване придобиването на компетентности в областта на гражданското образование и изграждане на ценностна система чрез възпитание, приемане и спазване на обществените норми на поведение;
  • стимулиране на личностното развитие на учениците, нагласата за успешна социална и професионална реализация, активното гражданско поведение, традиционните ценности;