СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Организация на учебния ден

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

за учебната 2023/2024 година

  1. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 

Клас/класове

Продължителност

на учебния час

Особености

V – VII клас

 

40 минути

прогимназиален етап

VIII – ХII клас

45 минути

гимназиален етап

 

  1. Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и при целодневна организация на учебния ден и занимания по интереси по групи:

Клас/класове

Продължителност

на учебния час

Особености

V – VII клас

 

40 минути

ЦОУД - Сборна група с ученици от  Vа,б,в кл.

ЗИ – сборни групи

VIII – ХII клас

45 минути

ЗИ – сборни групи

 

  1. Продължителност на учебните часове в професионалните паралелки по:

 

Клас/класове

Продължителност

на учебния час

Особености

Ха клас

45 минути

Учебна практика

ХIа,б клас

60 минути

Производствена практика

 

  1. График на учебните часове и почивките (междучасията): съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 

уч. час

V – VII клас

 

VIII – XII клас

 

ЦОУД

І час

8.00 – 8.40

 

8.00 – 8.45

 

13.30 – 14.10

ІІ час

8.55 – 9.35

 

8.55 – 9.40

 

14.20 – 15.00

ІІІ час

9.50 – 10.30

 

9.50 – 10.35

 

15.10 – 15.50

ІV час

11.00 – 11.40

 

11.00 – 11.45

 

16.00-16.40

V час

11.55 – 12.35

 

11.55 – 12.40

 

16.50 – 17.30

VІ час

12.50 – 13.30

 

12.50 – 13.35

 

17.40 – 18.20

VІІ час

13.40 – 14.20

 

13.45 – 14.30